Poradnictwo Rodzinne

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz rodzin dotychczas kojarzona była głównie z praca socjalną i przyznawaniem pomocy finansowej. Zmieniające się społeczeństwo i problemy społeczne powodują potrzebę i konieczność dostosowywania form pomocy do problemów rodzin, które niejednokrotnie utrzymują dobrą kondycję finansową, a mają problemy natury społecznej, rodzinnej, opiekuńczej i wychowawczej, a z którymi nie mogą sobie poradzić. Powodów tej sytuacji jest wiele.

Zmiany na rynku pracy, niestabilność zatrudnienia, pogłębiające się różnice w wynagrodzeniach, wydłużenie wieku emerytalnego, zmiany w strukturze rodzin i inne przyczyny zachodzące na siebie, mogą powodować pewnego rodzaju bezsilność w osobach mniej elastycznych, słabiej dostosowujących się do przyspieszającego świata. Pomimo często dobrych intencji zdarza się, że rodziny nie mogą poradzić sobie ze swoimi problemami, tracą umiejętność rozmawiania we własnym gronie o trudnościach, a tym samym wypracowywania własnych, indywidualnych modeli radzenia sobie z kryzysami. Na tym też polega kryzys dzisiejszej rodziny, która często nie ma sama w sobie oparcia w trudnych chwilach, co w konsekwencji powodować może konflikty, przemoc i inne dysfunkcje, a w konsekwencji jej rozpad. 

Problemy, jakimi zajmuje się specjalista pracy socjalnej w ramach poradnictwa rodzinnego:

  • opiekuńczo - wychowawcze,
  • przemoc,
  • uzależnienia,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • zagrożenie bezpieczeństwa dzieci (interwencja).
  • Poradnictwo rodzinne przyjmuje formę porad indywidualnych lub rodzinnych (praca z całą rodziną), w siedzibie instytucji lub w miejscu zamieszkania klientów.

Z poradnictwa rodzinnego może skorzystać każda rodzina, która uzna, że potrzebna jest jej fachowa, profesjonalna pomoc i jest ona zmotywowana do podjęcia działań na rzecz polepszenia swojej sytuacji rodzinnej. 
Poradnictwo rodzinne realizowane jest przez specjalistę pracy socjalnej współpracując z asystentami rodziny, psychologami, mediatorami, pracownikami socjalnymi i innymi osobami pracującymi z rodziną.