Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: “Wychowywać to kochać i wymagać”.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.
Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Standardy:
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany do dorosłych.

Realizacja:
40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);liczebność grupy – 12-15 (max.) osób; metoda pracy – warsztatowa; Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zgłoszony do systemu rekomendacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl w bazie programów dobrej jakości.

Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,aktywne, wspierające słuchanie,motywowanie dziecka do współdziałania,modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:
rywalizacja i zazdrość między dziećmi,kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,wpływ ról na relacje między dziećmi.

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:
młodzieńczy bunt,pragnienie akceptacji,potrzeba decydowania o sobie,przedwczesne zainteresowanie seksem,narkotyki,niebezpieczeństwo mediów.