Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687 ze zm.)

Dodatek do gazu 2023 i w 2024 mogą otrzymać gospodarstwa domowe, które korzystają z gazu ziemnego do ogrzewania nieruchomości.

Wsparcie dotyczy refundacji podatku VAT od ceny gazu. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia  2023 r. oraz od dnia 1 styczna 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych:

 • jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub
 • jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2023 r.
 • 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2023 r. do dnia 29-02-2024 r.

Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

 

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT będzie można złożyć:

 • osobiście lub listownie,  adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5A
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP:  /mgopspiaseczno/SkrytkaESP

Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

 

Wniosek do pobrania w załączeniu

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Wniosek_o_wyplatę_refundacji_podatku_VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. 2 lutego 2023 13:25 Administrator 55 KB 175
2 pdf Wniosek_o_wyplatę_refundacji_podatku_VAT za za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. 2 lutego 2023 13:25 Administrator 395 KB 217
3 pdf Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. 1 lutego 2024 08:55 Anna Kochan 1 MB 100
4 doc Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_za dostarczone paliwa gazowe_w_2024__r. 1 lutego 2024 08:55 Anna Kochan 54 KB 107
5 pdf KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWO GAZOWE 1 marca 2024 07:47 Anna Kochan 487 KB 32