• Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
 • Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.
 • Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A lub przez platformę teleinformatyczną ePUAP.
 • Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Przy obliczeniu dochodu nie uwzględnia się dodatkowego rocznego świadczenie, tzw. “13-stki” i “14-stki”.

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków  i wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie,

ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

tel. 22 750 33 08, 22 756 72 63

mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu

teresa.slowik@mgops.piaseczno.eu

anna.kochan@mgops.piaseczno.eu

 

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Instrukcja złożenia wniosku online 2 lutego 2022 09:48 Administrator 629 KB 671
2 pdf Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy PDF 5 stycznia 2022 10:13 Administrator 157 KB 1358
3 pdf wzor-wniosku-o-dodatek-oslonowy 19 stycznia 2024 07:24 Anna Kochan 1 MB 546
4 pdf klauzula informacyjna rodo - dodatek osłonowy 1 marca 2024 07:51 Anna Kochan 299 KB 70