Stypendia (dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piaseczno)
Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się:

 • do dnia 15 września roku szkolnego
 • w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w/w terminie, uprawniony traci prawo do wnioskowania o przyznanie stypendium szkolnego. Zgodnie z art. 90 n ust. 7 w/w ustawy przyznanie stypendium szkolnego jest jednak możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek” Zwrot ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlatego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane i że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Wniosek o stypendium szkolne uprawniony składa w MGOPS ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie wraz z deklaracją o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Należy przy tym, udokumentować tzw. „dochód utracony”

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególnością gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Dochód na osobę w rodzinie:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 1058) Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930).

Wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie przedstawia się następująco:

 • dochód do wysokości 300 zł na osobę w rodzinie – stypendium w wysokości 182 zł miesięcznie
 • dochód od 301 zł na osobę w rodzinie do 514 zł – stypendium w wysokości 140 zł miesięcznie

(Uchwała Nr 648/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, ze zm.).

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Piaseczno,
 • uczniom, którzy otrzymuja inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2360 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 • wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
 • udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.

Z uwagi na fakt, że realizacją stypendium szkolnego przyznanego jako zwrot poniesionych kosztów edukacyjnych następuje po przedłożeniu przez uprawnionego dowodów poniesionych kosztów edukacyjnych, istnieje konieczność zbierania faktur i rachunków imiennych wystawionych na Wnioskodawcę. W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, należy napisać oświadczenie (wydaje nauczyciel lub wychowawca) z podaniem daty i miejsca wycieczki. Jeżeli wycieczka trwa dłużej niż jeden dzień prosimy o informację w jaki sposób przyczyniła się do edukacji.

Oświadczenie musi zawierać pieczątkę szkoły i podpis wychowawcy z adnotacją iż w/w kwota została przez rodzica faktycznie uiszczona. W przypadku zakupu podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży.

Pouczenie:

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę nieprzyznania stypendium; dotyczy to również pełnoletniego ucznia,
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Wniosek-o-stpendium-wzor 227 KB 247
pdf Wydatki-do-stypendium 194 KB 152
pdf zaświadczenie_o_dochodach 76 KB 112