Stypendia

dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie gminy Piaseczno.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Termin składania wniosku:

Wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się (zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.):

 • do dnia 15 września roku szkolnego,

a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w w/w terminie, uprawniony traci prawo do wnioskowania o przyznanie stypendium szkolnego. Zgodnie z art. 90 n ust. 7 w/w ustawy przyznanie stypendium szkolnego jest jednak możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Zwrot ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane i że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Miejsce składania wniosku:

Wniosek o stypendium szkolne uprawniony składa w MGOPS ul. Świętojańska 5a w Piasecznie

Dokumenty składane wraz z wnioskiem:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny ze stosunku pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym dochód ten utracono – należy przy tym udokumentować tzw. „dochód utracony”), a w przypadku umowy zlecenia lub o dzieło – rachunek
 2. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub aktualna decyzja,
 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, jeśli uczeń pobiera pomoc,
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów, potwierdzone decyzją, przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.,
 5. decyzja lub zaświadczenie o wysokości otrzymywanego zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 6. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie netto uzyskanym za poprzedni rok kalendarzowy
 7. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto oraz dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 8. zaświadczenie o pow. ha przeliczeniowych w przypadku otrzymywania dochodu z gospodarstwa rolnego
 9. Klauzula

 

Jednocześnie informujemy, że w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 1296) dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

 

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególnością gdy w rodzinie występuje:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wysokość stypendium szkolnego:

Wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie przedstawia się następująco:

 • dochód do wysokości 300 zł na osobę w rodzinie – stypendium w wysokości 182 zł miesięcznie
 • dochód od 301 zł na osobę w rodzinie do 600 zł – stypendium w wysokości 140 zł miesięcznie

(Uchwała Nr 1096/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.07.2022 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, ze zm.).

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadpodstawowych),
 • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.

Katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium jest umieszczony jako załącznik na dole strony.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Piaseczno,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2480 zł.

 

Podstawa wypłaty stypendium szkolnego:

Realizacja stypendium szkolnego przyznanego jako zwrot poniesionych kosztów edukacyjnych następuje po przedłożeniu przez uprawnionego dowodów poniesionych kosztów edukacyjnych:

 • faktur i rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę,
 • oświadczenia nauczyciela lub wychowawcy w przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę. Jeżeli wycieczka trwa dłużej niż jeden dzień prosimy o informację w jaki sposób przyczyniła się do edukacji. Oświadczenie musi zawierać pieczątkę szkoły, datę i miejsce wycieczki oraz podpis wychowawcy z adnotacją, iż w/w kwota została przez rodzica faktycznie uiszczona.
 • umowy kupna-sprzedaży: tylko w przypadku zakupu podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 

 

Pouczenie:

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium; dotyczy to również pełnoletniego ucznia. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym (zgodnie z art. 90 o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).

 

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Oświadczenie o wycieczkach 28 lipca 2020 06:35 Administrator 65 KB 2386
2 pdf Umowa na zakup podręczników uzywanych 28 lipca 2020 06:35 Administrator 260 KB 537
3 pdf KLAUZULA INFORMACYJNA 23 marca 2022 07:35 Anna Kochan 479 KB 250
4 pdf Wniosek o stypendium szkolne 19 sierpnia 2022 13:51 Anna Kochan 522 KB 581
5 pdf Oświadczenie o dochodach 15 maja 2023 10:01 Anna Kochan 378 KB 142
6 pdf Zaświadczenie o wynagrodzeniu 28 czerwca 2023 11:51 Anna Kochan 199 KB 152
7 pdf Wydatki do stypendium 28 sierpnia 2023 08:04 Anna Kochan 698 KB 129