Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz rodzin dotychczas kojarzona była głównie z praca socjalną i przyznawaniem pomocy finansowej. Zmieniające się społeczeństwo i problemy społeczne powodują potrzebę i konieczność dostosowywania form pomocy do problemów rodzin, które niejednokrotnie utrzymują dobrą kondycję finansową, a mają problemy natury społecznej, rodzinnej, opiekuńczej i wychowawczej, a którymi nie mogą sobie poradzić. Powodów tej sytuacji jest wiele..

Zmiany na rynku pracy, niestabilność zatrudnienia, pogłębiające się różnice w wynagrodzeniach, wydłużenie wieku emerytalnego, zmiany w strukturze rodzin i inne przyczyny, zachodzące na siebie, mogą powodować pewnego rodzaju bezsilność w osobach mniej elastycznych, słabiej dostosowujących się do przyspieszającego świata. Pomimo często dobrych intencji zdarza się, że rodziny nie mogą poradzić sobie ze swoimi problemami, tracą umiejętność rozmawiania we własnym gronie o trudnościach, a tym samym wypracowywania własnych, indywidualnych modeli radzenia sobie z kryzysami. Na tym też polega kryzys dzisiejszej rodziny, która często nie ma sama w sobie oparcia w trudnych chwilach, co w konsekwencji powodować może konflikty, przemoc i inne dysfunkcje, a w konsekwencji jej rozpad.

Mając powyższe na uwadze istnieje potrzeba udzielania zainteresowanym profesjonalnego poradnictwa rodzinnego.

Poradnictwo rodzinne udzielane jest:

  • rodzinom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi
  • rodzinom dotkniętym problemem przemocy

Problemy, jakimi zajmuje się specjalista pracy socjalnej w ramach poradnictwa rodzinnego:

  • problemy opiekuńczo – wychowawcze
  • przemoc, uzależnienia
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (mieszkaniowe, zadłużenia itp.)
  • zagrożenie bezpieczeństwa dzieci (interwencja)

Poradnictwo rodzinne przyjmuje formę porad indywidualnych lub rodzinnych (praca z całą rodziną), w siedzibie instytucji lub miejscu zamieszkania klientów.

Z poradnictwa rodzinnego może skorzystać każda rodzina, która uzna, że potrzebna jest jej fachowa, profesjonalna pomoc, która jest zmotywowana do podjęcia działań na rzecz polepszenia swojej sytuacji rodzinnej.

Poradnictwo rodzinne realizowane jest przez specjalistę pracy socjalnej współpracujący z asystentami rodziny, psychologami, mediatorami, pracownikami socjalnymi i innymi osobami pracującymi z rodziną.