Z dniem 1 sierpnia 2010r. weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842). Gminny Zespół Interdyscyplinarny stworzył pierwszy program przeciwdziałania zjawisku przemocy na szczeblu gminnym na lata 2012-2015.

Obecny Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2016-2022 jest kontynuacją poprzedniego, a jednocześnie obejmuje zadania i planowane działania zgodne z aktualnymi potrzebami osób, których dotyka problem przemocy w rodzinie.