Sprawdź, jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Informator, który przygotowaliśmy pozwoli osobom zainteresowanym uzyskać wiedzę jak i gdzie skorzystać z pomocy w ramach ustawy ,, Za życiem” oraz jakie przysługują im prawa.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Od stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa z dnia  4 listopada 2016 roku, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329), w oparciu o którą kobiety w ciąży i ich rodziny oraz rodziny, które mają ciężko chore dziecko, mogą skorzystać między innymi ze wsparcia asystenta rodziny.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny:

 • kobieta w ciąży i jej rodzina, a w szczególności kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło
  na świat ciężko chore

Oznacza to:

 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie dostępu do różnych istotnych informacji i możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z Ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”. Asystent rodziny opracuje katalog pomocy oraz będzie mógł pośredniczyć w imieniu osoby/rodziny w różnych instytucjach na podstawie pisemnego upoważnienia i zgody do przetwarzania danych.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • reprezentowanie przed instytucjami i urzędami,
 • dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
 • dostęp do pomocy prawnej, w szczególności
  w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki
  nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
 • informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia z pomocy społecznej,
 • pomoc we wnioskowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka,
 • pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka niepełnosprawnego,
 • pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka,
 • oraz inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób zainteresowanych złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ulicy Świętojańska 5A.

WAŻNE! Przyznanie asystenta rodziny jest niezależne od sytuacji materialnej rodziny i nie wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 

 • dokument potwierdzający ciążę – zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko),
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza

u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.mz.gov.pl, w zakładce: zdrowie  i profilaktyka -> zdrowie matki i dziecka

Kto może złożyć wniosek:

 • kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę,
 • rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę,
 • rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie

Wg art. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” — rodzina oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

 

 

Pytania prosimy kierować do asystenta rodziny:

Małgorzata Czuba – tel. kom. +48 666 973 201

tel.  22 756 72 63, 22 750 33 08

e-mail: malgorzata.czuba@mgops.piaseczno.eu