W dniu 9 marca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zmieniająca zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zasady postepowania wobec osób doznających przemocy domowej oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc domową.
Zespoły interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mają za zadanie diagnozować problem przemocy w rodzinach. 

Zespół Interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

Zadania Zespołów Interdyscyplinarnych 

Na trenie Miasta i Gminy Piaseczno działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem Burmistrza z dnia 02.10.2023 r. 

Zespół interdyscyplinarny koordynuje działania pomocowe na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy, w tym prowadzi procedurę „Niebieskie Karty”. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A. 

Grupy diagnostyczno-pomocowe

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów w danej rodzinie związanych z wystąpieniem przemocy. W skład grup wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych.  

Zadania grup diagnostyczno-pomocowych w ramach procedury Niebieskiej Karty:

 • dokonanie oceny sytuacji domowej, potrzeb i zasobów osób uwikłanych w przemoc, 
 • udzielanie pomocy osobie doznającej przemocy domowej,
 • opracowanie indywidualnego planu pomocy dla środowiska domowego dotkniętego zjawiskiem przemocy domowej,
 • podejmowanie działań wobec osoby stosującej przemoc, m.in. koniecznych do zrealizowania zadań ukierunkowanych na pomoc w celu zaprzestania stosowania przemocy- kierowanie, za zgodą Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz motywacja do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym lub psychologiczno-terapeutycznym, przekazanie informacji osobie stosującej przemoc o prawokarnych konsekwencjach stosowania przemocy, przekazanie informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych 

W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub centrum usług społecznych:  

 1. diagnozuje sytuację, potrzeby i zasoby osoby doznającej przemocy domowej;  
 2. udziela kompleksowych informacji o: a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób doznających przemocy domowej, b) formach pomocy małoletnim doznającym przemocy domowej oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby doznającej przemocy domowej;  
 3. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby doznającej przemocy domowej;  
 4. zapewnia osobie doznającej przemocy domowej, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej lub innej placówce, w tym prowadzonej przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  
 5. bierze udział w opracowaniu przez grupę diagnostyczno-pomocową indywidualnego planu pomocy;  
 6. podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w środowisku domowym, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy domowej, w zależności od potrzeb określonych przez grupę diagnostyczno-pomocową;  
 7. może prowadzić rozmowy w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej oraz informować osobę stosującą przemoc domową o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii, udziału w programach korekcyjnoedukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową. 

 W ramach procedury funkcjonariusz Policji 

 1. udziela osobie doznającej przemocy domowej niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy przedmedycznej;  
 2. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby doznającej przemocy domowej;  
 3. podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób doznających przemocy domowej, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby stosującej przemoc domową środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;  
 4. przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą stosującą przemoc domową rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby stosującej przemoc domową albo nad małoletnim lub pełnoletnią osobą nieporadną ze względu na jej wiek lub stan zdrowia, oraz wzywa osobę stosującą przemoc domową do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;  
 5. przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;  
 6. podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w środowisku domowym, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy domowej, w zależności od potrzeb określonych przez grupę diagnostyczno-pomocową;  
 7. dokonuje niezbędnych ustaleń w zakresie udziału osoby stosującej przemoc domową w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;  
 8. informuje, w formie notatki urzędowej, zespół interdyscyplinarny o działaniach podejmowanych wobec osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej przemoc domową, w tym w szczególności o udziale w programach korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową .