Zasiłki Szkolne

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piaseczno

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (zgodnie z art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.):

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Miejsce składania wniosku:

Wniosek o zasiłek szkolny uprawniony składa w MGOPS ul. Świętojańska 5a w Piasecznie.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem:

 1. dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
 2. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny ze stosunku pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym dochód ten utracono – należy przy tym udokumentować tzw. „dochód utracony”), a w przypadku umowy zlecenia lub o dzieło – umowa lub rachunek
 3. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub aktualna decyzja,
 4. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, jeśli uczeń pobiera pomoc,
 5. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów, potwierdzone decyzją, przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.,
 6. decyzja lub zaświadczenie o wysokości otrzymywanego zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 7. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie netto uzyskanym za poprzedni rok kalendarzowy
 8. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto oraz dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 9. zaświadczenie o pow. ha przeliczeniowych w przypadku otrzymywania dochodu z gospodarstwa rolnego
 10. Klauzula

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Piaseczno,

 

 

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf KLAUZULA INFORMACYJNA 23 marca 2022 07:35 Anna Kochan 479 KB 244
2 pdf Wniosek o zasiłek szkolny 19 sierpnia 2022 10:37 Anna Kochan 525 KB 256
3 pdf Oświadczenie o dochodach 15 maja 2023 10:01 Anna Kochan 378 KB 135
4 pdf Zaświadczenie o wynagrodzeniu 28 czerwca 2023 11:51 Anna Kochan 199 KB 143