Dostępność serwisu www.mgops.piasecznoe.eu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mgops.piaseczno.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2020.01.01

Data aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać z:

 • Zmiana kontrastu (cztery tryby widoku),
 • Zmiana układu strony (kompaktowy/rozstrzelony),
 • Zmiana czcionki (powiększanie/pomniejszanie/rozstrzelenie),
 • Wyszukiwarka tekstowa,
 • Obwiednia elementów które są wybierane/aktywne,
 • Standardowe skróty klawiaturowe,
 • Pobieranie załączników,
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • Tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • Nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • Linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki PDF, DOC itp. –  są ograniczane do minimum – redaktorzy starają się zamieszczać treść bezpośrednio w serwisie,
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”,
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik “lang”,

Zgodność ze standardami

 • HTML 5

Data sporządzenia: 2020-11-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: informatyk@mgops.piaseczno.eu. Kontaktować można się także za pomocą formularza kontaktowego w zakładce menu głównego – “kontakt”. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800676676
www.rpo.gov.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie. ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Świętojańskiej – wejście poprzez otwartą bramę wjazdową i dziedziniec.
 • Na terenie zewnętrznym obiektu nie ma oznaczeń ciągów żebrowanych i gruzowanych dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Wejście główne nie posiada progów ani schodów.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W pobliżu wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu,
 • Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się sala obsługi interesantów.
 • Sala obsługi interesantów dostoswana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada windy z dostępem każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tuż po prawej stronie po wejściu do budynku,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do filii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Dostępność_serwisu_www 3 listopada 2020 08:26 Administrator 139 KB 401