Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.)
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i okres, na jaki mają być świadczene. Określana jest także odpłatność za usługi.

Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Rady Gminy w Piasecznie nr XXIV/177/2004 z dnia 25.08.2004r., a za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz. U. z dnia 30 września 2005 r.).