Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U z 22 maja 2013 poz. 589). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156 poz.1817 z późniejszymi zmianami).

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny;

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego- wzór wniosku potwierdzony przez zarządcę budynku deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, np. zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę- zlecenie, oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą — dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty, trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS — dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) — dot. studentów wyższych uczelni, zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Aby otrzymać dodatek:

Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie powinien przekraczać 175 % najniższej emerytury tj. 1544,78 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury tj. 1103,20 zł w gospodarstwie wieloosobowym (od 1 marca 2016 r. najniższa emerytura wynosi 882,56 zł brutto).

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego powinna wynosić:

 • dla 1 osoby 35m2 i nie może przekroczyć 45,50 m2
 • dla 2 osób 40 m2 i nie może przekroczyć 52 m2
 • dla 3 osób 45 m 2 i nie może przekroczyć 58,50 m2
 • dla 4 osób 55 m2 i nie może przekroczyć 71,50 m2
 • dla 5 osób 65 m2 i nie może przekroczyć 84,50 m2
 • dla 6 osób 70 m2 i nie może przekroczyć 91 m2

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2. Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wydatkami stanowiącymi podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego są: czynsz, opłaty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego ( opłaty za energię cieplną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, przy ul. Wojska Polskiego 54, wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W czasie obowiązywania decyzji zarówno zmiana wysokości dochodów gospodarstwa domowego, jak i wydatków na mieszkanie nie mają wpływu na wysokość dodatku mieszkaniowego.

Posiadanie zaległości czynszowych w chwili składania wniosku o dodatek mieszkaniowy nie stanowi podstawy do odmowy jego przyznania. Powstanie zaległości w czasie pobierania dodatku mieszkaniowego spowoduje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego.

Podstawą do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego jest stwierdzenie w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego udziela Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf DM_Wniosek_o_dodatek_mieszkaniowy 11 lipca 2019 20:35 Administrator 1 MB 1155
2 pdf DM_Zawiadczenie_o_dochodach 11 lipca 2019 20:35 Administrator 76 KB 729
3 pdf DM_Owiadczenie 11 lipca 2019 20:35 Administrator 353 KB 680