Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie otrzymał dofinansowanie  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizację Projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Piasecznie”. Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie od 01.01.2020 do 30.06.2021 wprowadzony zostanie model organizacyjny polegający na oddzieleniu pracy socjalnej od postępowań administracyjnych.  Całkowita wartość projektu wynosi 834 762,50 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze  środków zewnętrznych.

Cel główny projektu wpisuje się w realizację 2 celu szczegółowego Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, jakim jest: wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Zmiany organizacyjne mają doprowadzić do rozdzielenia postępowań administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń do prowadzenia szeroko pojętej pracy socjalnej, co przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej praca socjalna ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu   lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Opierając się na obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej, szczególnie art. 110a, zmiana struktury organizacyjnej zaplanowana w projekcie polegać będzie na wyodrębnieniu Zespołów i przypisaniu im ramowych zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki gminy Piaseczno.  W ramach zmiany struktury ośrodka pomocy społecznej zostaną wyodrębnione następujące Zespoły:

  • ZESPÓŁ DS. PIERWSZEGO KONTAKTU którego zadaniem jest profesjonalne potraktowanie zgłaszającej się po pomoc osoby lub osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy. Pracownik zapoznając się ze zgłaszanym problemem i po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy kieruje osobę zgłaszającą się do odpowiedniego zespołu pracowników.
  • ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ odpowiadać będzie  za pomoc osobom i rodzinom zgłaszającym się do MGOPS i potrzebującym pomocy  w formie świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną (świadczenia pieniężnego i świadczenia niepieniężnego), w tym usług pomocy społecznej. Pracownicy tego Zespołu diagnozują sytuację, udzielają porad i informacji, aktywizują osoby i rodziny, a także ustalają niezbędny zakres współpracy.
  • ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ nie prowadzi postępowań administracyjnych, natomiast realizuje pracę socjalną z osobą i/lub rodziną, która zgłasza się po pomoc do MGOPS, z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej w tym kontraktu socjalnego, indywidualnych programów, oraz innych narzędzi i instrumentów.
  • ZESPÓŁ DS. USŁUG zadaniem zespołu będzie organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług. Usługi będą realizowane przez MGOPS lub zlecane na zewnątrz. Jeżeli pracownik socjalny z Zespołu pierwszego kontaktu stwierdzi podczas diagnozy sytuacji,  że klient potrzebuje wsparcia w formie usług przekazuje prowadzenie sprawy pracownikowi Zespołu ds. usług, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i planuje odpowiednie wsparcie.

Projekt realizowany będzie w oparciu o następujące zadania:

  1. Przygotowanie Ośrodka do wdrożenia zmian organizacyjnych.
  2. Przygotowanie pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych.
  3. Wdrożenie zmian organizacyjnych.
  4. Realizacja pracy socjalnej i usług zgodnie z wdrożonymi zmianami organizacyjnymi.

 

W MGOPS jako jednostce organizacyjnej zostaną wdrożone usprawnienia organizacyjne.  W ramach dofinansowania zaplanowano wsparcie techniczne (zakup niezbędnego sprzętu), który umożliwi przeprowadzenie procesu wdrożeniowego oraz wsparcia potencjału kadrowego – zatrudnienie dodatkowego personelu. Pracownicy przez okres realizacji projektu będą wspierani przy wdrażaniu zmian poprzez system szkoleń, wizyt studyjnych, działania  o charakterze superwizji.

 

Wprowadzone w wyniku działań projektu zmiany pozwolą na dokonanie rozwiązań optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych. Wpływając na zwiększenie udziału w działaniach OPS – pracy socjalnej oraz zwiększenie poziomu realizacji różnego rodzaju usług socjalnych, niezbędnych dla osób zgłaszających się do pomocy społecznej, zgodnie z wstępnym rozpoznaniem tych potrzeb.

Najważniejszym kierunkiem zmian jest otwieranie się pomocy społecznej na osoby i rodziny, które nie tyle mają problemy materialne, co borykają się z problemami w funkcjonowaniu społecznym. Takie rozszerzenie obszaru działania pomocy społecznej wymaga rozwijania nowych, innowacyjnych form wsparcia, nastawionych nie tylko na rozwiązywanie problemów, ale również na profilaktykę. Aby zmiany były możliwe, konieczne jest dysponowanie profesjonalnym wsparciem o szerokim zakresie i dostępności.

 

 

 DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE