Informujemy, że na terenie Gminy Piaseczno obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Piaseczno, ul. Świętojańska 5A od pon. do pt. w godzinach: 8.30 – 15.30.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 8-16 pod numerem 22 750 33 08 wew. 8
Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.

 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Rozporządzenie - Dodatek Węglowy 17 sierpnia 2022 08:24 Administrator 915 KB 828
2 pdf KLAUZULA INFORMACYJNA - Dodatek Węglowy 18 sierpnia 2022 09:23 Administrator 136 KB 608
3 pdf Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 14 października 2022 06:50 Anna Kochan 2 MB 340