I. Stałe formy pomocy dla osób z niepełnosprawnościami
realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Świadczenia pieniężne

Kryteria obowiązujące w pomocy społecznej (od 01.01.2022 r. ) uprawniające do korzystania z pomocy finansowej

– dochód osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł

– dochód na osobę w rodzinie – 600,00 zł.

Zasiłek stały Zespół Świadczeń Przyznawanych Decyzją

22 750 33 08 wew. 4
22 756 72 63 wew. 4

Zespół Pierwszego Kontaktu

22 750 33 08 wew. 2
22 756 72 63 wew. 2

Przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy jeżeli jej dochód nie przekracza 130% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą bądź osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy Zespół Świadczeń Przyznawanych Decyzją

22 750 33 08 wew. 4
22 756 72 63 wew. 4

Zespół Pierwszego Kontaktu

22 750 33 08 wew. 2
22 756 72 63 wew. 2

Przysługuje pełnoletniej osobie m. in. ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie jeżeli jej dochód nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą bądź osobę w rodzinie.

Zasiłek celowy Zespół Świadczeń Przyznawanych Decyzją

22 750 33 08 wew. 4
22 756 72 63 wew. 4

Zespół Pierwszego Kontaktu

22 750 33 08 wew. 2
22 756 72 63 wew. 2

Przyznawany jest pełnoletniej osobie w celu zaspokojenia
niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, itp.. Dochód osoby lub jej rodziny musi mieścić się w kryterium dochodowym wg ustawy o pomocy społecznej.

Specjalny zasiłek celowy Zespół Świadczeń Przyznawanych Decyzją

22 750 33 08 wew. 4
22 756 72 63 wew. 4

Zespół Pierwszego Kontaktu

22 750 33 08 wew. 2
22 756 72 63 wew. 2

Przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie, rodzinie, której sytuacja dochodowa przekracza kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłek celowy zwrotny Zespół Świadczeń Przyznawanych Decyzją

22 750 33 08 wew. 4
22 756 72 63 wew. 4

Zespół Pierwszego Kontaktu

22 750 33 08 wew. 2
22 756 72 63 wew. 2

Przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie, której sytuacja dochodowa przekracza kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej. Pomoc jest przyznawana pod warunkiem zwrotu części lub całości zwrotu z możliwością
całkowitego odstąpienia od żądania jego zwrotu gdyby stanowiło to nadmierne obciążenie wnioskodawcy lub niweczyłoby skutki udzielenia pomocy.

 

2. Świadczenia niepieniężne

 

Usługi opiekuńcze Zespół Usług

22 750 33 08 wew. 3
22 756 72 63 wew. 3

Przyznawane są przede wszystkim osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Zespół Usług

22 750 33 08 wew. 3
22 756 72 63 wew. 3

Przyznawane są dla dzieci jak i osób dorosłych, które z uwagi na stopień niepełnosprawności i związany z nim stan zdrowia wymagają specjalistycznej pomocy innych osób w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków
publicznych
Samodzielne Stanowisko Pracownicze

694-778-120

Zespół Usług

22 750 33 08 wew. 3
22 756 72 63 wew. 3

Osoby chore, które wymagają leczenia lub w trybie nagłym trafiły do szpitala i nie posiadają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego mogą ubiegać się o wydanie decyzji potwierdzającej ich prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 90 dni.

Obiady w Jadłodajni Miejskiej Zespół Usług

22 750 33 08 wew. 3
22 756 72 63 wew. 3

Przyznawane są osobom mającym trudność w samodzielnym przygotowaniu posiłku bądź ich warunki socjalno-bytowe nie pozwalają na jego przygotowanie w domu.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej Zespół Usług

22 750 33 08 wew. 3
22 756 72 63 wew. 3

Przyznawany jest osobom, które z uwagi na zaawansowany wiek lub ciężki stan zdrowia pomimo udzielanego wsparcia w formie usług opiekuńczych, pomocy rodziny nie są w stanie nadal funkcjonować w środowisku bez zagrożenia dla zdrowia i życia.

Udzielenie schronienia Zespół Usług

22 750 33 08 wew. 3
22 756 72 63 wew. 3

Przyznawane jest osobom, które znajdują się w kryzysie bezdomności i wymagają umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub bez takich usług.

Praca socjalna Zespół Pogłębionej Pracy Socjalnej

22 750 33 08 wew. 5
22 756 72 63 wew. 5

Przyznawana jest osobom, które nie radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu. Ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi oraz rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej.

Pomoc dla osób doznających przemocy Zespół ds. Przemocy

22 750 33 08 wew. 7
22 756 72 63 wew. 7

Kompleksowa pomoc dla osób, które same bądź których bliscy doświadczają przemocy domowej.

Asystent rodziny Zespół ds. Asysty Rodzinnej
22 750 33 08 wew. 6
22 756 72 63 wew. 6

Przyznawany jest osobom przeżywającym trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczej względem małoletnich dzieci. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy Samodzielne Stanowisko Pracownicze

694-778-120

Usługi ŚDS są świadczone w oparciu o indywidualne i zbiorowe treningi mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

MGOPS co roku występuje o środki na realizację Programów:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (osobna zakładka)

Opieka Wytchnieniowa (osobna zakładka)

 

II. Świadczenia przysługujące osobom z niepełnosprawnościami realizowane
przez Wydział Świadczeń Społecznych

Rodzaj Kwota Opis
Zasiłek pielęgnacyjny

215,84 zł

Przysługuje dziecku z niepełnosprawnościami do 16 r.ż., powyżej 16 r.ż. jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r.ż., osobie dorosłej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, osobie która ukończyła 75 lat.

Świadczenie pielęgnacyjne

2458,00 zł

Przysługuje ojcu, matce, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie
będącej rodzina zastępcza, spokrewnioną, jeżeli nie podejmują bądź zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, w przypadku gdy niepełnosprawność powstała przed 18 r.ż. lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej nie później niż do 25 r.ż..

Świadczenia są przyznawane i wypłacane przez:

Wydział Świadczeń Społecznych w Piasecznie
ul. Warszawska 1
22 70-17-547; 22 70-17-581;
e-mail: s.rodzinne@piaseczno.eu

ORZECZENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi sprawy w zakresie:


1) orzekania stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych:
znacznego
-umiarkowanego
-lekkiego
2) orzekania niepełnosprawności dzieci poniżej szesnastego roku życia,
3) wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
22 756-62-54 wew. 207
https://piaseczno.pl/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Udział w WTZ stwarza osobom z niepełnosprawnościami niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Celem warsztatu jest:

  •  aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2
22 750-09-71
wtzpiaseczno@ksnaw.pl
https://wtz-piaseczno.pl/