KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 

 W celu realizacji zadań statutowych oraz wynikających z przepisów prawa, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie przetwarzane są zbiory danych osobowych.  Z uwagi na powyższe tut. organ wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje iż: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Siedziba Administratora Danych Osobowych: 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5 A.

Tel. (22) 750-33-08 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: tel. (22) 750-33-08 w. 32, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu

​3. Dane osobowe w M-GOPS w Piasecznie przetwarzane są w celu:

3.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z zapisów:

 • ustawy o pomocy społecznej
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • ustawy prawo energetyczne
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy kodeks pracy
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Zarządzenia nr DO.021.9.2018 z dnia 25.05.2018 r. oraz Zarządzenia Nr DO.021.40.2019 z dnia 31.12.2019 r Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

3.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka

3.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.​5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres konieczny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w ustawie  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w  jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą być udostępnione/powierzone :

6.1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub  działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

6.2. innym podmiotom, którym Ośrodek zleca usługi zgodnie z zawartymi umowami.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich aktualizacji, uzupełniania, sprostowania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody. Każdy ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 2. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5 A, tel. (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu

 1. Ośrodek wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować tel.: (22) 750-33-08 w. 32, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu
 2. Monitoring stosowany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów Ośrodka jak również osób przebywających na terenie obiektu) oraz w celu ochrony mienia.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku a w niektórych przypadkach również tablic rejestracyjnych, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:
 • wejście do Ośrodka, recepcja, hol główny, korytarz przy kasie, pomieszczenie dla interesantów, (znajdujące się na parterze budynku)
 • korytarz na II piętrze (w części przy pokoju grup roboczych)
 • teren otaczający budynek: brama wjazdowa i część parkingu przed oraz na tyłach Ośrodka.
 1. Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 60 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach zapis może być udostępniony osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu).
 3. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka) w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.