KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu realizacji zadań statutowych oraz wynikających z przepisów prawa, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie przetwarzane są zbiory danych osobowych. Z uwagi na powyższe tut. organ wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Siedziba Administratora Danych Osobowych: 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5A

Tel. (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu

 1. Inspektor Ochrony Danych – Joanna Lange-Wrochna,

kontakt: telefoniczny (22) 737-23-97 w. 124,

e-mail: joanna.lange-wrochna@mgops.piaseczno.eu

 1. Dane osobowe w M-GOPS w Piasecznie przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających w szczególności z zapisów:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) – dane osobowe klientów i członków ich rodzin przetwarzane są w celu realizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – dane osobowe klientów i członków ich rodzin przetwarzane są w celu realizacji ustawowych przepisów będących podstawą pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) – dane osobowe klientów i członków ich rodzin przetwarzane są w celu realizacji ustawowych przepisów, w tym: prowadzenia procedury Niebieskiej Karty.

4) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.) – dane osobowe klientów i członków ich rodzin przetwarzane są w celu realizacji przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.) – dane osobowe beneficjentów i członków ich rodzin przetwarzane są w celu realizacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

6) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 734)

7) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755)

8) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489).

9) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,723)

10) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828)

11) Zarządzenia nr DO.021.9.2018 z dnia 25.05.2018 r. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie – dane osobowe pracowników oraz osób przebywających w budynku MGOPS w Piasecznie przetwarzane są w szczególności w celu zapewnienia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających w budynku MGOPS w Piasecznie, zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz wyjaśnienia zdarzeń dotyczących zakłóceń porządku publicznego.

 1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Odmowa udostępniania danych osobowych uniemożliwia korzystanie ze świadczeń realizowanych przez MGOPS w Piasecznie i jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia przez organ wsparcia.
 2. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowania uprawnienia oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich aktualizacji, uzupełniania, sprostowania , do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

 

 1. 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5 A, tel. (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
 1. Ośrodek wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować tel.: (22) 737-23-97 w. 124, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu
 2. Monitoring stosowany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów Ośrodka jak również osób przebywających na terenie obiektu) oraz w celu ochrony mienia.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku a w niektórych przypadkach również tablic rejestracyjnych, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:
 • wejście do Ośrodka, recepcja, hol główny, korytarz przy kasie, pomieszczenie dla interesantów, (znajdujące się na parterze budynku)
 • korytarz na II piętrze (w części przy pokoju grup roboczych)
 • teren otaczający budynek: brama wjazdowa i część parkingu przed oraz na tyłach Ośrodka.
 1. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka) w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.