Pomoc Psychologiczna

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną w następujących formach:

 • indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych
 • poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych
 • indywidualne konsultacje za specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia dla osób dorosłych i młodzieży od 15-go roku życia
 • inne formy pomocy psychologicznej w ramach aktualnie realizowanych projektów socjalnych, np. grupowe warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia itp.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu pod numerami telefonów:
(22) 756-72-63, (22) 750-33-08 ( proszę wybrać tonowo nr 1 – informacja ),

 Jak wygląda praca psychologa w pomocy społecznej?

Praca psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest w bardzo dużym stopniu zależna od charakteru problemów osób zgłaszających się do pomocy społecznej, takich jak: trudna sytuacja psychologiczna, finansowa, rodzinna, zdrowotna, społeczna i/lub zawodowa. Chodzi, bowiem o to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy znaleźli się w obliczu zagrożenia, mierzących się z  tragedią lub dramatem życiowym, w desperacji, w poczuciu klęski lub załamania nerwowego oraz psychicznego wyczerpania sytuacją przewlekłego stresu.

Nasi psychologowie najczęściej udzielają pomocy psychologicznej osobom w kryzysie, których udziałem są takie bolesne, doświadczenia, jak np.:

 • samotne macierzyństwo przy  trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • porzucenie przez  partnera, który był jedynym żywicielem rodziny i ojcem dzieci
 • doświadczanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej w rodzinie
 • uzależnienie od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
 • zmaganie się z zachowaniami bliskiej osoby, u której występują objawy uzależnienia
 • trudności z kontrolowaniem swoich impulsów agresywnych, których konsekwencją jest niszczenie więzi rodzinnych i problemy z prawem
 • opieka nad przewlekle chorymi krewnymi
 • zagrożenie samobójstwem u bliskiego członka rodziny
 • śmierć dziecka, śmierć partnera lub ojca rodziny, brak wsparcia rodziny w obliczu tragedii
 • odrzucenie społeczne, w związku z orientacją seksualną, chorobą psychiczną, trudną sytuacją materialną itp.
 • zagrożenie utratą praw do opieki nad dziećmi z powodu niskich kompetencji wychowawczych, przy równoczesnej silnej woli pracy nad własnymi trudnościami i chęci pogłębiania zdrowych więzi ze swoimi dziećmi oraz polepszenia umiejętności koniecznych do bycia bezpiecznym i troskliwym rodzicem

Praca psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej często nie byłaby jednak możliwa bez współpracy z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny, gdyż wiele osób korzystających z pomocy socjalnej po prostu nie poszłoby do psychologa z obawy przed stygmatyzacją lub przyznaniem się do tego, jak bardzo są bezradni wobec swojej sytuacji i jak bardzo trudna jest ona dla nich psychicznie.

Mieszkańcy gminy i miasta Piaseczno mogą umówić się na konsultację z psychologiem z własnej inicjatywy, gdyż do uzyskania takiej formy pomocy nie jest wymagane skierowanie. Również pracownicy socjalni, asystenci rodziny, i specjaliści z „miasta” (np. lekarze, kuratorzy, itp.) mogą motywować do ustalenia konsultacji z psychologiem w MGOPS.

Psycholog wspomaga także pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów w szerszym zrozumieniu problemu, ustaleniu właściwej diagnozy, a w końcu w stworzeniu planu pracy z klientem.