Dodatki Energetyczne

Zryczałtowany  dodatek  energetyczny  przysługuje  odbiorcy  wrażliwemu  energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.  

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:  

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;  
  • złożyć  wniosek  o  dodatek  energetyczny  z  załączoną  umową  kompleksową  lub  umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie  z  ustawą  odbiorcą  wrażliwym  energii  elektrycznej  jest  osoba,  której  przyznano dodatek  mieszkaniowy  w  rozumieniu  art.  2  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.), która jest  stroną umowy kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z  przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).  

Wysokość  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego  w  okresie  od  1 maja  2015  r.  do  30 kwietnia 2016 r. wynosi:  

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09 zł/miesiąc;  
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40 zł/miesiąc;  
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48 zł/miesiąc.