Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego adresowany jest do:
• dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne do w/w wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności w życiu społecznym.
Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym wsparcia uczestnika w:
• czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
• prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełnianiu ról w rodzinie
• przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
• podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu jeśli nie są jego członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie z nim zamieszkującymi.
W przypadku świadczenia usług asystencji osobistej na rzecz dziecka z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w odniesieniu do asystenta wymagane jest przedłożenie:
• zaświadczenia o niekaralności
• informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru
• pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Gmina Piaseczno na podstawie otrzymanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego planuje w edycji 2024 objąć pomocą w formie usług asystencji:
• 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona)
• 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
• 7 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności z zaznaczonym pkt 7 i 8.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację Programu realizator zastrzega możliwość odmowy przyznania usług i umieszczenia danej osoby na liście rezerwowej.
Realizacja usług asystencji rozpocznie się po podpisaniu umowy między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Piaseczno.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o złożenie osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a kompletu wypełnionych i podpisanych niżej dokumentów wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia 10 stycznia 2024 13:55 Joanna Kalińska 36 KB 224
2 doc Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci 10 stycznia 2024 13:55 Joanna Kalińska 26 KB 95
3 doc Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo 10 stycznia 2024 13:55 Joanna Kalińska 21 KB 222
4 pdf załacznik nr 8 do Programu AOON 2024 karta zakresu czynności 10 stycznia 2024 13:55 Joanna Kalińska 759 KB 208
5 pdf załącznik na 7 do Programu AOON 2024 - karta zgłoszenia 10 stycznia 2024 13:55 Joanna Kalińska 729 KB 146
6 pdf załącznik nr 15 do Programu AOON 2024 RODO 10 stycznia 2024 13:55 Joanna Kalińska 543 KB 85
7 doc Klauzula Rodo Program AOON 2024 MGOPS 10 stycznia 2024 13:56 Joanna Kalińska 16 KB 86
8 pdf Klauzula Rodo Program AOON 2024 MGOPS 10 stycznia 2024 13:57 Joanna Kalińska 325 KB 113