Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobami z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza również możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna czy jego wyjazdu.
Opieka wytchnieniowa jest realizowana w formie:
1. pobytu dziennego (usługi realizowane: w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu bądź Gminę spełniającym kryteria dostępności)
2. pobytu całodobowego (usługi realizowane: w miejscu zamieszkania, mieszkaniu treningowym lub wspomaganym, ośrodku wsparcia, rodzinnym domu pomocy, domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu krótkoterminowego, domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, placówkach zapewniających całodobową o której mowa w ustawie o pomocy społecznej, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Gminę spełniającym kryteria dostępności).
Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu jeśli nie są członkami rodziny osoby z niepełnosprawnościami (tj. wstępnym lub zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, teściem, zięciem, synową, macochę, ojczymem oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnościami), opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie z nią zamieszkującymi.
W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz dziecka z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatkowo przez osobę wskazaną do ich realizacji jest wymagane przedłożenie:
• zaświadczenia o niekaralności,
• informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
• pisemnej akceptacji osoby ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Gmina Piaseczno na podstawie otrzymanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego planuje w edycji 2024 przyznać usług opieki wytchnieniowej w formie:
1. pobytu dziennego dla:
• 13 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym z niepełnosprawnością sprzężoną) z limitem do 85 godzin na rok
• 7 opiekunów dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności z limitem do 85 godzin na rok.
2. pobytu całodobowego dla:
• 1 opiekuna osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z limitem do 13 dób,
• 3 opiekunów osób z znacznym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona) z limitem do 13 dób.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację Programu realizator zastrzega możliwość odmowy przyznania usług i umieszczenia danej osoby na liście rezerwowej.
Realizacja usług asystencji rozpocznie się po podpisaniu umowy między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Piaseczno.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o złożenie osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a kompletu wypełnionych i podpisanych niżej dokumentów wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu 6 lutego 2024 10:59 Joanna Kalińska 36 KB 161
2 doc Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo 6 lutego 2024 10:59 Joanna Kalińska 21 KB 214
3 doc Klauzula-Rodo-Program-OW-2024-MGOPS 6 lutego 2024 10:59 Joanna Kalińska 16 KB 192
4 pdf Załącznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgłoszenia-do-programu 6 lutego 2024 10:59 Joanna Kalińska 730 KB 230
5 pdf Załącznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo 6 lutego 2024 10:59 Joanna Kalińska 543 KB 178
6 pdf Klauzula-Rodo-Program-OW-2024-MGOPS 6 lutego 2024 10:59 Joanna Kalińska 323 KB 145
7 doc Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024 6 lutego 2024 10:59 Joanna Kalińska 98 KB 236
8 pdf Program Opieka wytchnieniowa dla JST edycja 2024 6 lutego 2024 10:59 Joanna Kalińska 314 KB 224