Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przystąpił do realizacji  Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację ww. Programu Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie w kwocie 138 733,35 zł.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na organizację tych usług opiekuńczych.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnościjak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza               350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego        w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.

dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł czyli 350% tej kwoty to 2453,50 zł.;

dla osoby w rodzinie – 528 zł. czyli 350% tej kwoty to 1848,00 zł.

Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikujące się do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 nie będą ponosiły odpłatności za te usługi.

W Gminie Piaseczno Program realizowany będzie do 31.12.2019 r.

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w Programie prosimy o zgłoszenie się osobiste bądź telefonicznie do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 54

tel. 22 750 33 05;    22 756 72 63,

sekretariat@mgops.piaseczno.eu