Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie w terminie 1-22.10.2021 r. przeprowadza rozeznanie w Gminie Piaseczno potrzeb w zakresie realizacji programów realizowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:

 

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Celem Programu jest wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

 

 „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Program „Opieka Wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Celem  Programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach związanych z opieką nad nimi. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobą z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna.

Opieka wytchnieniowa jest realizowana w dwóch formach:

  1. w ramach pobytu dziennego ( w miejsku zamieszkania, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu)
  2. w ramach pobytu całodobowego ( w miejsku zamieszkania, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu)

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w form wsparcia w 2022 r. prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 22.10.2021 r. na adres mailowy: joanna.kalinska@mgops.piaseczno.eu, lub o kontakt telefoniczny: 694-778-120.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń M-GOPS wystąpi z odpowiednio przygotowanymi wnioskami o środki na realizację Programów na 2022 r..

Zapraszamy do kontaktu.