Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przygotował pierwszy spot promujący rządowy program Korpus Wsparcia Seniorów realizowany w naszej Gminie. W materiale filmowym wystąpili seniorzy a materiał zrealizowano przy współpracy z Młodzieżową Radą Gminy w Piasecznie.

Korpusu Wsparcia Seniorów skierowany jest do mieszkańców powyżej 65 roku życia. Mogą oni uzyskać pomoc w umawianiu i transporcie do lekarzy na terenie Gminy Piaseczno, załatwianiu spraw urzędowych i umawianiu wizyt w urzędach na terenie Gminy Piaseczno, a także szeroki wachlarz wsparcia wolontariuszy, którzy pomagają seniorom w załatwianiu drobnych spraw życia codziennego np. robienie zakupów, wyprowadzanie psa, czy zwyczajne towarzyszenie.

Realizator programu – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie – przygotował spot informujący o programie według.

Adresatami Modułu I programu Korpusu Wsparcia Seniorów są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Piaseczno, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program w całości finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a realizatorem jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie, który pozyskał na ten cel ponad 87 000 zł na jego realizację.

W ramach prowadzonego projektu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie uruchomił:

 1. Wsparcie społeczne:
 • wolontariat w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie ).
 1. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:
 • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora
  lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
 • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 • pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna
  do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
 1. Wsparcie psychologiczne:
 • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia.
 1. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
 • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
 • pomoc/dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior),
  o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
 • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
 • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie

 

Osoby chętne mogą zgłaszać się zarówno przez OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ –
22 505 11 11, jak również bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie – 517014480.