Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Piaseczno do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy złożyć w placówce MGOPS lub wysłać pocztą tradycyjnę na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.


 

Przewidywana liczba uczestników Programu to 2 osoby, w tym:

 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

 

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf 1_Karta_Zgłoszenia_do_programu_asystent_osoby_niepełnosprawnej.pdf 26 marca 2021 13:37 Administrator 391 KB 303
2 pdf 2_Oświadczenie_do_programu_asystent_osoby_niepełnosprawnej.pdf 26 marca 2021 13:37 Administrator 421 KB 301
3 pdf 3_Klauzula Rodo Program - Asystent Osoby Niepełnosprawnej.pdf 29 marca 2021 11:07 Administrator 175 KB 293