Uwaga! Konkurs literacki „Kalejdoskop życia”. Szczegóły w regulaminie oraz pod numerem telefonu 506 343 812.

Organizatorami konkursu są Dzienny Dom Senior + „Przystań pod Klonami”, z siedzibą przy ul. Szkolnej 18, 05-500 Piaseczno oraz Biblioteka Publiczna w Piasecznie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „KALEJDOSKOP ŻYCIA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu są Dzienny Dom Senior + „Przystań pod Klonami”, z siedzibą przy ul. Szkolnej 18, 05-500 Piaseczno oraz Biblioteka Publiczna w Piasecznie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
 2. Wysłanie utworów na konkurs wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez Uczestnika.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Gminy Piaseczno, którzy ukończyli 60 lat. Konkurs ma charakter amatorski i otwarty.
 4. Konkurs składa się z dwóch odrębnych części:
 1. konkursu na najlepszy utwór poetycki;
 2. konkursu na najlepszy utwór prozą;
 1. Uczestnikami mogą być tylko osoby niepublikujące wcześniej swoich utworów.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Konkurs rozpoczyna się 1.02.2024 r., a kończy się 31.05.2024 r.
 4. Cele konkursu:
 1. zauważenie i nagrodzenie osób, które piszą amatorsko;
 2. popularyzacja poezji oraz małych form prozatorskich;
 3. integracja seniorów z terenu Gminy Piaseczno;
 4. rozwijanie kreatywności i zainteresowań pisarskich.

UTWORY

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać drogą elektroniczną (format PDF) na email: przystanpodklonami@mgops.piaseczno.eu, bądź pocztą lub złożyć osobiście w Przystani pod Klonami w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs literacki „Kalejdoskop życia” wraz z kartą zgłoszeniową oraz podpisanymi oświadczeniami RODO:
 1. od 1 do 3 utworów poetyckich,
 2. 1 utwór prozą do maksymalnie 3 stron,
 1. Każde zgłoszenie musi w nazwie zawierać imię i nazwisko.
 2. Osoby biorące udział w Konkursie jednocześnie oświadczają, że posiadają pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanego tekstu i że nie narusza on majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
 3. Nadsyłane utwory nie mogą być wcześniej ogłoszonej drukiem, publikowane na stronach internetowych lub nagrodzone w innych konkursach.
 4. Wyróżnione przez jury teksty zostaną nagrodzone i opublikowane w antologii pokonkursowej.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Utwory można przesyłać lub składać osobiście w „Przystani pod Klonami” do 31 maja 2024 r.
 2. Złożone utwory po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 sierpnia 2024 r.
 4. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie odbędzie się w terminie, o którym poinformujemy na stronie internetowej „Przystani pod Klonami” oraz biblioteki.

UPOMINKI

 1. Nagrody ogólne:
 1. I nagroda bon o wartości 600 zł.
 2. II nagroda bon o wartości 300 zł.
 3. III nagroda bon o wartości 100 zł.
 1. Wszystkie wyróżnione utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród przeznaczonej przez organizatora, jak również i przyznania własnych, pozaregulaminowych nagród i wyróżnień.
 2. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną i/lub e-mailową.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie utworów do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem utworów zgłoszonych do konkursu.
 2. Utwory zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatorów.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Regulamin konkursu - kalejdoskop życia 31 stycznia 2024 14:33 Administrator 171 KB 169