Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I  i Moduł II- na rok 2022 angażując do jego realizacji wolontariuszy, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Program w 100% jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Grafika "Wspieraj seniora"

Realizacja programu w zakresie Modułu I

Realizacja programu w zakresie Modułu II

Adresatami Modułu I są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Piaseczno,  którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Wsparcie społeczne:

 • uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,   w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).

Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

 • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
 • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

Wsparcie psychologiczne:

 • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia.

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

 • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
 • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych,
 • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
 • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
 • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.
W ramach Programu Seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Piaseczno zostanie zakupiona  tzw. „opaska bezpieczeństwa” wyposażona w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych  przez zwiększanie dostępu do  tzw. „opieki na odległość”.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika
ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Osoby chętne mogą zgłaszać się zarówno przez OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ – 22 505 11 11, jak również bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie – 22 750 – 33 – 08  lub 22 756 – 72 – 63