Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Realizatorzy projektu:

Projekt realizują:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej – lider,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy.

Realizatorzy zapraszają do udziału w projekcie!

Co można zrobić?

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zostawić swoją opinię na temat włączenia osób
z niepełnosprawnościami w życie społeczne.

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem strony internetowej: http://wlaczeniespoleczne.pl/

Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje na temat projektu oraz aktualnych działań.

Więcej o projekcie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/informacje-o-projekcie/