Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ten ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami.
Na realizację ww. Programu Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie w kwocie 170400 zł. Jest to dofinansowanie 50 % kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych w ramach tego Programu. Pozostała kwota to środki własne Gminy Piaseczno.

Z pomocy w ramach tego Program mogą skorzystać osoby niepełnosprawne:

  • do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 400% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł czyli 400% tej kwoty to 2804 zł.;
  • dla osoby w rodzinie – 528 zł. czyli 400% tej kwoty to 2112 zł.

Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikujące się do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, nie będą ponosiły odpłatności za te usługi.

Program realizowany będzie do 31.12.2020 r.


Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w Programie prosimy o zgłoszenie się osobiste bądź telefonicznie do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A
tel. (22) 756 72 63, (22) 750-33-08
e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu