Piaseczno, 26.04.2024 r.

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU

W związku z ogłoszeniem dnia 28 marca 2024 r. otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa.

Konkurs nr. FEMA.08.01-IP.01-025/24 po upływie terminu 21 dni na złożenie ofert
i dokonaniu oceny oferty złożonej w dniu 18.04.2024 r. Gmina Piaseczno – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie podaje do publicznej wiadomości informację
o wyborze oferty złożonej przez:

Fundację Centrum Rozwoju Usług Społecznych

Kordeckiego 45 lok. 10

04-327 Warszawa

W naborze wpłynęła jedna oferta od ww. Fundacji.

W ramach realizacji projektu będą realizowane działania mające na celu aktywizację społeczną i zawodową przy zastosowaniu usług aktywnej integracji. Obszar projektu dotyczy gminy Piaseczno. Grupą docelową projektu są osoby bierne zawodowo oraz zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.

Wybór partnera został dokonany w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz.1079).

Wyboru partnera dokonano w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne określone
w ogłoszeniu  o naborze Partnera do projektu opublikowanym na stronie internetowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Piasecznie:

https://mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału zawarte w ogłoszeniu i Fundacja została wybrana do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu:

Fundacja Centrum Rozwoju Usług Społecznych

Kordeckiego 45 lok. 10

04-327 Warszawa

Po uzgodnieniu terminu zostanie podany list intencyjny / porozumienie z wybranym Partnerem.

Piaseczno, 26.04.24 r.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Informacja o wyborze partnera do projektu - aktywizacja zawodowa 26 kwietnia 2024 08:24 Karolina Patocka 64 KB 31