Piaseczno, 30.04.2024 r.

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW DO PROJEKTU

W związku z ogłoszeniem dnia 12 marca 2024 r. otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, działanie 5.1 ,,Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”, Skalowanie innowacji społecznej pn. ,,Wygrana rodzina” ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MF i PR).

Konkurs nr. FERS.05.01-IZ.00-002/24  po upływie terminu 21 dni na złożenie ofert
i dokonaniu oceny złożonych ofert w dniu 30.04.2024 r. Gmina Piaseczno – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie podaje do publicznej wiadomości informację
o wyborze ofert złożonych przez:

Fundacja Terapeuci dla Rodziny – Lider Partnerstwa 
ul. Słoneczna 47b
05-540 Krupia Wólka (oferta złożona wspólnie z Fundacją Centrum Rozwoju Usług Społecznych, ul. Kordeckiego 45 lok 10, 04-327 Warszawa)

W naborze wpłynęła jedna oferta od ww. Fundacji.

W ramach realizacji projektu będzie skalowany innowacyjny model wzmacniania kapitału społecznego rodzin ,,Wygrana rodzina”. Celem modelu jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci
i młodzież. Model jest przeznaczony do zastosowania na terytoriach zdegradowanych społecznie i fizycznie, na terenie których występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk i stan ten, „przenosi się”  na następne pokolenia. Model ten oferuje zindywidualizowane, a zarazem wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków. Obszar projektu dotyczy gminy Piaseczno. Grupą docelową projektu są odbiorcy innowacyjnego rozwiązania, jakim jest model ,,Wygrana rodzina”, a jest on skierowany do rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy – dzieci, rodzice, dziadkowie, osoby zamieszkujące wspólnie z rodziną itp. Osoby te zamieszkują na terytorium zdegradowanym społecznie i fizycznie, korzystają
z pomocy społecznej lub borykają się z różnymi problemami społecznymi, np. nieaktywność na rynku pracy, problemy opiekuńczo-wychowawcze, bezradność życiowa, uzależnienia, przemoc itp. Docelowo będzie wyznaczonych minimum 15 rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy.

Wybór partnera został dokonany w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz.1079).

Wyboru partnera dokonano w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne określone
w ogłoszeniu  o naborze Partnerów do projektu opublikowanym na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Piasecznie:

https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału zawarte w ogłoszeniu i fundacja została wybrana do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu:

Fundacja Terapeuci dla Rodziny – Lider Partnerstwa 
ul. Słoneczna 47b
05-540 Krupia Wólka (oferta złożona wspólnie z Fundacją Centrum Rozwoju Usług Społecznych, ul. Kordeckiego 45 lok 10, 04-327 Warszawa)

Po uzgodnieniu terminu zostanie podany list intencyjny / porozumienie z wybranymi Partnerami.

Piaseczno, 30.04.24 r.

 

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Informacja o wyborze partnerów do projektu - wygrana rodzina 30 kwietnia 2024 07:40 Karolina Patocka 107 KB 21