Informacja o naborze uczestników do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 52 683,00 zł
całkowita wartość zadania – 52 683,00 zł

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Piaseczno do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m. in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. (KARTA ZGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIE NA STRONIE https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022)

Dokumenty należy złożyć w placówce MGOPS lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
ul. Świętojańska 5A
05-500 Piaseczno
tel. 22 750-33-08, 22 756-72-63

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przewidywana liczba uczestników Programu to 2 osoby, w tym:

 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

 

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Wniosek 11 sierpnia 2021 13:20 Administrator 138 KB 221
2 odt Wniosek 11 sierpnia 2021 13:20 Administrator 21 KB 186
3 pdf Klauzula Rodo 11 sierpnia 2021 13:20 Administrator 208 KB 262
4 odt Klauzula Rodo 11 sierpnia 2021 13:20 Administrator 24 KB 249
5 doc Plakat 11 sierpnia 2021 13:20 Administrator 479 KB 177
6 pdf Plakat 11 sierpnia 2021 13:20 Administrator 729 KB 180
7 pdf Informacja na stronę - AOON 11 sierpnia 2021 13:20 Administrator 174 KB 251
8 odt Informacja na stronę - AOON 11 sierpnia 2021 13:20 Administrator 39 KB 209