Stypendia

STYPENDIA (dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piaseczno) 

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się:

 • do dnia 15 września roku szkolnego
 • w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego. 

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w/w terminie, uprawniony traci prawo do wnioskowania o przyznanie stypendium szkolnego. Zgodnie z art. 90 n ust. 7 w/w ustawy przyznanie stypendium szkolnego jest jednak możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek” Zwrot  ten  nakłada  na  wnioskodawcę  obowiązek  uzasadnienia,  z  jakich  wyjątkowych względów termin  został  przekroczony i  dlatego stypendium szkolne mimo  to  powinno być przyznane i że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. 

Wniosek  o  stypendium  szkolne  uprawniony  składa  w  MGOPS  ul.  Wojska  Polskiego  54  w Piasecznie wraz z deklaracją o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Należy przy tym, udokumentować tzw. „dochód utracony” 

Stypendium  szkolne  może  otrzymać  uczeń  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej, wynikającej  z  niskich  dochodów  na  osobę  w  rodzinie,  w  szczególnością  gdy  w  rodzinie występuje: 

 •   bezrobocie, 
 •   niepełnosprawność, 
 •   ciężka lub długotrwała choroba, 
 •   wielodzietność, 
 •   alkoholizm lub narkomania, 
 •   brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
 •   gdy rodzina jest niepełna. 
DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 1058) Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930). 

Wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie przedstawia się następująco: 

 • dochód do wysokości 300 zł na osobę w rodzinie - stypendium w wysokości 182 zł miesięcznie 
 • dochód od 301 zł na osobę w rodzinie do 514 zł - stypendium w wysokości 140 zł miesięcznie 

(Uchwała  Nr  648/XXV/2012  Rady  Miejskiej  w  Piasecznie z  dnia  26.09.2012  r.  w  sprawie regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów zamieszkałych na terenie gminy, ze zm.).

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych, 
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Piaseczno,
 • uczniom, którzy otrzymuja inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 
 • publicznych gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2360 zł. 

Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 • wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
 • udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe. 

Z uwagi na fakt, że realizacją stypendium szkolnego przyznanego jako zwrot poniesionych kosztów  edukacyjnych  następuje  po  przedłożeniu  przez uprawnionego  dowodów poniesionych  kosztów  edukacyjnych,  istnieje  konieczność  zbierania  faktur  i  rachunków imiennych wystawionych na Wnioskodawcę. W  przypadku  uczestnictwa  stypendysty  w  organizowanych  przez  szkołę  wyjściach  np.  do instytucji  kultury,  czy  wyjazdach  na  zieloną szkołę,  należy  napisać  oświadczenie  (wydaje nauczyciel  lub  wychowawca) z  podaniem  daty  i  miejsca wycieczki.  Jeżeli  wycieczka  trwa dłużej  niż  jeden dzień  prosimy  o  informację  w jaki  sposób  przyczyniła  się  do  edukacji. 

Oświadczenie  musi zawierać  pieczątkę  szkoły  i  podpis  wychowawcy  z  adnotacją iż  w/w kwota została przez rodzica faktycznie uiszczona.  W  przypadku zakupu  podręczników  używanych  od  osoby  fizycznej  nieprowadzącej działalności  gospodarczej,  poniesiony  wydatek  można  udokumentować  umową kupna-sprzedaży. 

POUCZENIE: 
 • Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę nieprzyznania stypendium; dotyczy to również pełnoletniego ucznia,
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.