Nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny

Administrator/ Luty 13, 2018/ Praca/ 0 comments

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

– posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 2. znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych  (Word, Excel), oraz programów komputerowych związanych z pomocą społeczną (TT-Pomoc),
 3. predyspozycje osobowe: samodzielność, umiejętność planowania pracy, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 1. wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
 2. realizowanie pracy socjalnej,
 3.  realizowanie innych zadań należących do kompetencji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa,
 4. pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych, tworzenie lokalnego partnerstwa,
 5. współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,
 6. ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka, prawnikiem, oraz ze środowiskiem lokalnym.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. 1 osoba – pierwsza umowa na czas określony, możliwa kolejna umowa na czas nieokreślony,
 3. miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 4. praca w terenie (zakres terytorialny Miasta i Gminy Piaseczno),
 5. praca biurowa z wiązana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
 6. praca wymaga współdziałania z pracownikami, osobami i rodzinami korzystającymi  z pomocy, instytucjami i organizacjami ze względu na charakter pracy.

 

5. Wymagane dokumenty;

 1. życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (umieszczony w BIP) – podpisane własnoręcznie.
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (wymagany jest suplement do dyplomu w przypadku osób z wykształceniem wyższym, na kierunku innym niż praca socjalna, o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego),
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w przypadku posiadania stażu pracy (kopie świadectw pracy), kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
 4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku ,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 7. podpisana klauzula o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 8. oświadczenie dotyczące danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji (umieszczone w BIP),

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

 

Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs – pracownik socjalny”, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 9  Ip. lub na recepcji (parter) do dnia 9 marca 2018r. w godzinach 800 – 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub za pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji ( test/rozmowa kwalifikacyjna ).

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.