Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

Administrator/ Styczeń 19, 2018/ Praca/ 0 comments

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy: min 6 miesięcy w jst.,
 7. znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, znajomość RODO, oraz praktyk w dziedzinie ochrony danych,
 8. znajomość zakresu działalności realizowanej przez M-GOPS.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. doświadczenie we współpracy z GIODO,
 3. doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji,
 4. biegła obsługa komputera, w szczególności w zakresie obsługi pakietu MS Office, oraz urządzeń biurowych,
 5. predyspozycje osobowe: rzetelność, odpowiedzialność, wysoki poziom etyki zawodowej.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

 

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, zgodności ich przetwarzania z przepisami prawa,
 • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (w przyszłości Inspektora Ochrony Danych),
 • Opracowanie i aktualizowanie wymaganej dokumentacji, dostosowanie jednostki do nowych przepisów (RODO – regulacje UE),
 • Stworzenie i wdrożenie do stosowania polityki bezpieczeństwa,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z danymi osobowymi,
 • Przeprowadzanie audytów bieżących,
 • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Zgłaszanie naruszeń,
 • Inne czynności zlecone przez Dyrektora.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 2. praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 4. praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
 5. praca wymaga współdziałania z pracownikami,
 6. osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zakończonej egzaminem ( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2016r. poz. 902 ),
 7. pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagane dokumenty;
 2. życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (umieszczony w BIP),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy, referencje),
 5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie dotyczące danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji (umieszczone w BIP),

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.      o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą  o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs – podinspektor”, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                                w Piasecznie, pokój nr 9 Ip. lub na recepcji, do dnia 30 stycznia 2018r. w godzinach 800 – 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do M-GOPS w Piasecznie).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani o kolejnym etapie rekrutacji ( test/rozmowa kwalifikacyjna ).

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.