Kawiarnia Terapeutyczna

Administrator/ Grudzień 6, 2017/ Strona Główna/ 0 comments

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Piaseczno w związku z realizowaniem przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027 w tym celu strategicznego dotyczącego wspierania rodzin, dbałości o rozwój dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu uzależnieniom, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia MGOPS w Piasecznie realizuje działania edukacyjne, terapeutyczne, zapobiegające uzależnieniom, rozwijanie działań reintegracji społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym zmagających się z różnymi uzależnieniami.

Cele operacyjne:
1. Wzmacnianie potencjału rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania.
2. Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
3. Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i w rozwoju.
4. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.
Wzmacnianie potencjału rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania:

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników MGOPS-u i placówek oświatowych.
2. Udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
3. Prowadzenie w zwiększonym zakresie pracy socjalnej z rodzinami dotkniętymi bezradnością opiekuńczo-wychowawczą.
4. Podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny w celu zapewnienia skutecznej pomocy rodzinom objętym ich wsparciem.
5. Zapewnienie odpowiedniej do aktualnych potrzeb liczby asystentów pracujących
z rodzinami.
6. Realizowanie projektów adresowanych do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
7. Realizowanie projektów przeciwdziałających wyuczonej bezradności.
8. Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego (w tym psychologiczno pedagogicznego, prawnego, terapii rodzinnej).
9. Pomoc osobom samotnie wychowującym dzieci, m.in. poprzez ułatwienie dostępu do żłobków i przedszkoli.
10. Wspieranie i dofinansowywanie różnych form opieki nad dziećmi do 3. roku życia.
11. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka poprzez stałą współpracę placówek oświatowych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia, Sądu Rejonowego i kuratorów sądowych, Policji, organizacji pozarządowych oraz Kościoła.

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.
Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie:

1. Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków dostępu do pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
2. Inicjowanie działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze
wspierania rodziny.
3. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie szerszego dostępu do wsparcia psychologicznego i prawnego.
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży.
5. Kontynuowanie działalności funkcjonujących w gminie grup wsparcia dla osób dotkniętych problemami uzależnień. 6. Kontynuowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
7. Podnoszenie kwalifikacji przez specjalistów świadczących pomoc rodzinom dotkniętych
problemami przemocy w rodzinie.
8. Utworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
9. Ułatwienie dostępu do programów korekcyjnych dla sprawców przemocy.
10. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
11. Podejmowanie współpracy z Policją, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, problemami
alkoholowymi i narkomanii.

Kierunki działań do celu operacyjnego 3. Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i w rozwoju:

1. Podnoszenie poziomu i jakości kształcenia w placówkach oświatowych, m.in. poprzez
doskonalenie kadr nauczycielskich i pedagogów szkolnych.
2. Monitorowanie środowiska uczniów pod kątem zabezpieczenia ich potrzeb przez dom
rodzinny.
3. Zapewnienie dzieciom wymagającym wsparcia dostępu do specjalistów, takich jak psychiatra dziecięcy czy psycholog.
4. Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych.
5. Rozwój świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
6. Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i organizację nauczania indywidualnego.
7. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych gminy.

Kierunki działań do celu operacyjnego 4. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia:

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
2. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz w miarę możliwości ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów.
3. Rozszerzenie katalogu usług medycznych w oparciu o posiadaną bazę lokalową.
4. Zapewnienie opieki medycznej w szkołach.
5. Rozszerzenie zakresu usług pielęgniarstwa środowiskowego na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych.

Organizator konkursu:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Cel konkursu:

Celem konkursu jest promocja zadań edukacyjnych profilaktyki społecznej, profilaktyki uzależnień oraz kształtowania pozytywnego wizerunku „Kawiarni Terapeutycznej”, która ma zadanie rozwijanie celi strategicznych zawartych wyżej.

Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej i kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta i Gminy Piaseczno – dzieci i młodzież od 5 do 12 lat.
2. Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną pracę.
3. Warunkiem udziału jest wykonanie pracy techniką dowolną, kreatywną.
4. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne, estetyczne i profilaktyczne oraz oryginalność wykorzystanych materiałów.
5. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
7. Prace będą oceniane w jednej kategorii:
– autorskie prace indywidualne
8. Dla zwycięzcy konkursu organizator przygotował nagrodę rzeczową.
9. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu prac.
10. Prace dostarczyć należy do dnia 31 grudnia 2017 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie pok nr 5 (drugie piętro).
Po terminie prace nie będą przyjmowane!
11. Prace powinny być oznaczone przytwierdzoną tabliczką zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, datę urodzenia, dane kontaktowe do opiekuna prawnego dziecka. (adres, e-mail, telefon).
12. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 15 stycznia 2018 roku godz. 12.00 na stronie internetowej http://www.mgops.piaseczno.eu/ oraz na portalach informacyjnych.
13. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
14. Z chwilą nadesłania Prac Konkursowych Organizator nabywa ich własność. Organizator nie zwraca Uczestnikom nadesłanych Prac Konkursowych.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie – 5 grudnia 2017 r.
16. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
18. Jedna praca może być wykonana przez jednego uczestnika
19. Organizator zastrzega, że zasady Konkursu mogą ulec zmianie.

I. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko od 5 do 12 roku życia.
2. Osoby, które zgłosiły udział w Konkursie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie, zwane są dalej Uczestnikami lub Uczestnikami Konkursu.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
II. PRACE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w technice dowolnej.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę, zwaną dalej „Pracą” lub „Pracą Konkursową”.
4. Prace mają być wykonane dowolną techniką w postaci.
5. Zgłaszane do konkursu Prace nie mogą być nagrodzone w żadnym innym konkursie.
6. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich (w tym przede wszystkim prawa do wizerunku), a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. Ostateczna ocena powyższych kryteriów należy do Organizatora. W przypadku rażącego naruszenia przepisów i norm społecznych, Organizator ma prawo odmówić publikacji przesłanej pracy.

III. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia i dołączenia formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.mgops.piaseczno.eu/formularz załączając pracę konkursową.
2. Prace konkursowe mają być wykonane dowolną techniką.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
4. Zgłoszenia na Konkurs można dokonać tylko raz. Świadome wielokrotne rejestrowanie się przez tę samą osobę, skutkować będzie usunięciem zgłoszenia oraz wycofaniem z Konkursu Prac do niego przypisanych.
5. Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do zadania konkursowego oświadcza, iż:
1) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Pracy Konkursowej oraz że wszystkie osoby widniejące na Pracach Konkursowych wyrażają zgodę na ich opublikowanie, publiczną ekspozycję, rozpowszechnienie oraz zlicytowanie pracy przez wybraną przez organozatora organizacji pożytku publicznego. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że część lub całość pracy nie jest własnością Uczestnika, zobowiązany jest on do przedstawienia w formie pisemnej zgody właściciela praw autorskich do wykorzystania danego elementu w Pracy Konkursowej.
2) obowiązuje się, w razie uchybienia obowiązkom wskazanym w pkt 5.1) oraz 1. Regulaminu do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód, które może ponieść Organizator lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu, z tytułu roszczeń osób trzecich w zakresie opisanym w pkt 5.1) oraz wszelkich kosztów, jakie poniesie lub zobowiązany będzie ponieść Organizator, lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu związane z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego).
3) wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego Pracy Konkursowej anonimowo lub opatrzoną tzw. „nickiem”, lub z podaniem jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
4) jego prawa do Pracy Konkursowej nie będą ograniczone przez żadne właściwe organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także, że żadna taka organizacja nie będzie
w zakresie objętym niniejszym Regulaminem zgłaszać jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
5). udziela Organizatorowi nieodpłatnie, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji (w każdym przypadku z prawem sublicencji) na korzystanie z Prac Konkursowych na potrzeby realizacji i promocji oraz ogłoszenia wyników Konkursu, a także wydawnictw publikowanych przez Organizatora, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w szczególności publiczne udostępnienie na stronach internetowych:www.mgops.piaseczno.eu oraz profilu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie serwisu Facebook.
b) wprowadzanie do sieci komputerowych,
c) utrwalanie i zwielokrotnianie Prac Konkursowych każdą z technik, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
d) przesyłanie Prac Konkursowych innym podmiotom współpracującym z Organizatorem lub Partnerem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,
e) przekazanie nadesłanych Prac Konkursowych w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 3. i 4. niniejszego Regulaminu.
6. Każda pojedyncza praca musi posiadać tytuł i datę wykonania.
7. Uczestnik zobowiązany jest podać swoje pełne dane, w innym przypadku praca nie zostanie przyjęta do konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail umożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
9. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w celu uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Wszystkie nadesłane Prace Konkursowe oceniać będzie Jury składające się z przedstawicieli Organizatora.
2. Prace będą oceniane przez Jury pod względem artystycznym, kreatywnym, profilaktycznym, twórczym i technicznym, jak również zgodności z tematem i regulaminem Konkursu. Jury oceni wszystkie prace podczas posiedzenia, które odbędzie się 10 stycznia 2018 r., formułując werdykt, który udostępniony zostanie w dniu 15 stycznia 2018 r. na stronie internetowej organizatora oraz w profilu serwisu Facebook.
3. Ocena prac pod względem zgodności z regulaminem oraz weryfikacja czy praca nie narusza prawa autorskiego przeprowadzona będzie podczas obrad Jury.
4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
5. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu, posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.

V. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
2. Reklamacja powinna zawierać:
Imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
Adres korespondencyjny
3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora Konkursu. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.
4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym.
5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania jego obowiązków związanych z Konkursem, dla celów marketingowych oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 ze zm). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
Nieprawidłowe korzystanie ze strony www.mgops.piaseczno.eu
Skutki nieprawidłowego korzystania ze strony www.mgops.piaseczno.euprzez Uczestników Konkursu
Utratę treści zamieszczonych przez uczestników oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne
Przerwy w dostępie do strony www.mgops.piaseczno.eu
Z chwilą nadesłania Prac Konkursowych, Organizator nabywa ich własność. Organizator nie zwraca Uczestnikom nadesłanych Prac Konkursowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie – 1 grudnia 2017 r.
Przesyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Organizator zastrzega, że zasady Konkursu mogą ulec zmianie.

Kontakt:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 54
05-500 Piaseczno
Ewa Misztal – główny specjalista
tel /fax (22) 737-23-97 tel /fax (22) 756-72-63, (22) 750-33-08
e-mail: ewa.misztal@mgops.piaseczno.eu
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 0
Godziny urzędowania Ośrodka:
poniedziałek-piątek :8-16