Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

Administrator/ Listopad 13, 2017/ Praca/ 0 comments

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: 1 rok w sektorze finansów publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera.

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • preferowanie wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz staż pracy w księgowości w jednostkach samorządowych,
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych  (Word, Excel), oraz urządzeń biurowych.
 • predyspozycje osobowe: dobra organizacja pracy, komunikatywność, odpowiedzialność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:
 • identyfikacja momentu powstania obowiązku podatkowego VAT, określenie właściwej podstawy opodatkowania oraz stawki VAT dla operacji gospodarczych w zakresie sprzedaży towarów
  i usług,
 • prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych objętych rejestrem sprzedaży oraz zakupu,
 • kwalifikowanie kosztów prowadzonej działalności (opodatkowana, zwolniona, pozostająca poza zakresem VAT),
 • wystawianie faktur, potwierdzających dokonanie sprzedaży w zakresie dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • dokonywanie kontroli zaewidencjonowanych dokumentów zakupu i sprzedaży w rejestrach VAT pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie okresowych raportów i analiz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 • praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca biurowa z wiązana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
 • praca wymaga współdziałania z pracownikami,
 • osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zakończonej egzaminem ( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2016r. poz. 902 ),
 • pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagane dokumenty;

 

 • życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia ( kopie świadectw pracy, referencje),
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:

 

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.       o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs – podinspektor”, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 4 (sekretariat) do dnia 27 listopada 2017r. w godzinach 800 – 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do Ośrodka Pomocy Społecznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub za pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji ( test/rozmowa kwalifikacyjna ).

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.